Đừng bao giờ cãi nhau với kẻ ngu

Có hai người ngồi cãi nhau:
- 1 người nói: 4x4=16
- 1 người nói: 4x4=17
2 người cãi nhau không ai chịu ai, bèn lên quan xử, sau khi nghe câu chuyện, quan phán:
- thằng 4x4=17 được về, thằng 4x4=16 lôi ra đánh 50 gậy
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy tên này vẫn ấm ức vào trình quan:
"Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?"
"Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì, đó là chân lý rồi, cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác và mất thời gian của tao, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng không nghe đâu."


Có hai người ngồi cãi nhau:
- 1 người nói: 4x4=16
- 1 người nói: 4x4=17
2 người cãi nhau không ai chịu ai, bèn lên quan xử, sau khi nghe câu chuyện, quan phán:
- thằng 4x4=17 được về, thằng 4x4=16 lôi ra đánh 50 gậy
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy tên này vẫn ấm ức vào trình quan:
"Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?"
"Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì, đó là chân lý rồi, cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác và mất thời gian của tao, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng không nghe đâu."

menu
menu